Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προβολή και την προώθηση της δημοσιότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» και κωδικό (MIS 5035159) που υλοποιεί η Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 14.467,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε εδώ για την πρόσκληση