Σωματείο Ιωαννίνων – Επίλυση διαφορών στεγνοκαθαριστηρίων με πελάτες στα Ιωάννινα

Το σωματείο στεγνοκαθαριστηρίων Ιωαννίνων, «Ο ΠΥΡΡΟΣ» μας απέστειλε την παρακάτω ενημέρωση σχετικά με την Επίλυση διαφορών που δημιουργούνται ανάμεσα σε επαγγελματίες και πελάτες.

Ακολουθεί το κείμενο που εστάλει σχετικά με την Επίλυση διαφορών, από το σωματείο στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

 Αίτηση– Γνωστοποίηση

Επίλυση διαφορώνπου δημιουργούνται ανάμεσα σε επαγγελματίες και πελάτες.

ΠΡΟΣ

Το Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων (Χαρ. Τρικούπη και Πουτέτση αριθ. 14), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Από το άρθρο 11 παρ.β του Ν.2251/1994 περί «Προστασίας των Καταναλωτών», προβλέπεται ότι προκειμένου να επιλύει εξωδίκως διαφορές που δημιουργούνται ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να προσφεύγει στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών της Διεύθυνσης Εμπορίου και Απασχόλησης του Δήμου Ιωαννιτών. Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής και συνίσταται, όσον αφορά την εκπροσώπηση του προμηθευτή, από έναν εκπρόσωπο του τοπικού, εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από το τοπικό διοικητικό συμβούλιο του  επιμελητηρίου. Σε νομούς  όπου υπάρχουν βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, προτείνεται από το διοικητικό τους συμβούλιο  έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Στη σύνθεση της Επιτροπής, μετέχει κάθε φορά ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται ο  προμηθευτής. Εφόσον είναι εφικτό, κάθε επιμελητήριο, ορίζει από έναν εκπρόσωπο κάθε κλάδου της αγοράς, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη σύνθεση της Επιτροπής, όταν κρίνεται διαφορά που ανάγεται στη δραστηριότητα του μέλους του, του αντίστοιχου κλάδου της αγοράς.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ.β του άρθρου 11, του παραπάνω νόμου και επειδή τα Ιωάννινα διαθέτουν εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό και επαγγελματικό επιμελητήριο, είναι εφικτό, επομένως και εκ του νόμου υποχρεωτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου να ορίζει, με υπόδειξη του αντίστοιχου σωματείου, του οποίου το μέλος αφορά η προς κρίση διαφορά, έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, που να υπάγεται στον ίδιο με το αντικείμενο της διαφοράς κλάδο αγοράς, προκειμένου να συμμετέχει στη σύνθεση της ως άνω Επιτροπής.

Σκοπός της ως άνω νομοθετικής διάταξης είναι, το μέλος της Επιτροπής που εκπροσωπεί τον  προμηθευτή, να γνωρίζει το αντικείμενο της διαφοράς, διότι έτσι, θα εκπροσωπούνται και θα εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του προμηθευτή που θίγεται, και θα αποφεύγονται αδικίες εις βάρος του, η δε Επιτροπή θα οδηγείται σε μία πιο δίκαιη και ασφαλή και για τους δύο συναλλασσόμενους κρίση.

Στην περίπτωση του δικού μας κλάδου αγοράς, κάθε φορά που προκύπτει διαφορά μεταξύ Στεγνοκαθαριστή και καταναλωτή στα Ιωάννινα, το Σωματείο μας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιεί – προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, όπως διορίσει, ως νόμιμο εκπρόσωπό μας για τη συμμετοχή στην ως άνω Επιτροπή,  τον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   , ιδιοκτήτη Στεγνοκαθαριστηρίου Ιωαννίνων – μέλος του Σωματείου Στεγνοκαθαριστών Ηπείρου , κάτοικο Ιωαννίνων (ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ    ΚΑΤΣΙΚΑ  ). Ως αναπληρωτή την ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟY ΒΕΑΤΡΙΚΗ ιδιοκτήτη Στεγνοκαθαριστηρίου Ιωαννίνων – μέλος του Σωματείου Στεγνοκαθαριστών Ηπείρου, κάτοικο Ιωαννίνων (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ&ΖΩΓΡΑΦΟΥ 22  ).

Θεωρούμε δε αναγκαίο να σας απευθύνουμε την παρούσα, διότι στο παρελθόν, κατά την εκδίκαση από την ανωτέρω Επιτροπή, διαφορών που αφορούσαν τον δικό μας κλάδο αγοράς, η εκπροσώπηση για τον Στεγνοκαθαριστή, γίνονταν μεν από διορισμένο από το Επιμελητήριο εκπρόσωπο, ο οποίος όμως ασκούσε διαφορετικό από το δικό μας επάγγελμα, και κατ’ επέκταση δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του δικού μας κλάδου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αφενός η Επιτροπή να οδηγείται σε εσφαλμένη για τον Στεγνοκαθαριστή κρίση, αφετέρου οι αποφάσεις της να είναι ΆΚΥΡΕΣ, λόγω μη νόμιμης σύνθεσης και κατ’ επέκταση αναρμοδιότητας.

Όσον αφορά τη σημασία της ορθότητας των πορισμάτων της ανωτέρω Επιτροπής, πρέπει να γνωρίζετε ότι, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη από τα δικαστήρια για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (α 11 παρ. 8 του Ν.2251/94) . Στην περίπτωση δε που τα μέρη μείνουν σύμφωνα με το πόρισμα και δεν προσφεύγουν στα δικαστήρια ζητώντας τη δικαστική επίλυση της διαφοράς, το πόρισμα της Επιτροπής, μπορεί να θεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 293 παρ. 2 του ΚΠολΔ ως εξώδικος συμβιβασμός που κρίνεται κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι ο συμβιβασμός θεμελιώνει ανατρεπτική ένσταση, η προβολή και η απόδειξη της οποίας, υποχρεώνει το δικαστήριο να προσαρμόσει την απόφασή του στο περιεχόμενο του συμβιβασμού.

Ιωάννινα
Το Σωματείο Στεγνοκαθαριστών Ηπείρου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Σωματείο Ιωαννίνων – Ανακοίνωση για την Black Friday

Σωματείο Ιωαννίνων “Ο ΠΥΡΡΟΣ”

Ανακοίνωση για την Black Friday

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται η φιέστα της “Black Friday” στη χώρα μας. Η ενέργεια αυτή, όπως και οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, οι Λευκές νύχτες, κ.α., είναι στην κατεύθυνση ενίσχυσης των πολυκαταστημάτων ώστε να καταφέρνουν να συγκεντρώνουν ότι έχει απομείνει από το λαϊκό εισόδημα αυξάνοντας την κερδοφορία τους.

Η “Black Friday” είναι μια ακόμη ενέργεια που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών & των μεγάλων επιχειρήσεων του χώρου μας πολύπλευρα. Από τη μια μεριά αυξάνουν τους τζίρους & την κερδοφορία τους τόσο μέσω της διάθεσης αποθεμάτων που μόνο αυτοί μπορούν να δημιουργούν, όσο και μέσω της εντατικοποίησης και της απλήρωτης δουλειάς των εργαζομένων τους. Από την άλλη αποτελεί μέσο πίεσης στους δικούς μας τζίρους με αποτέλεσμα την έξοδο όλο και περισσότερων «μικρών» από την αγορά και την μεγαλύτερη μονοπώλησή της από αυτούς.

Εμείς οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις όχι μόνο νέους τζίρους δεν θα πρέπει να αναμένουμε αλλά αντίθετα επιταχύνεται η έξοδος μας από την αγορά.

Με τέτοιου είδους εμπορικές ενέργειες οι αλυσίδες δημιουργούν ένα κλίμα «ευκαιριών» παραπλανώντας αλλά και εξαπατώντας το καταναλωτικό κοινό ότι δήθεν με αυτό τον τρόπο θα καταφέρει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.

Όλοι εμείς, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με το κυνήγι των δήθεν ευκαιριών που δίνουν οι πολυεθνικές και τα πολυκαταστήματα αλλά από κοινού να παλέψουμε ενάντια στα μονοπώλια και τις πολιτικές που τα υπηρετούν για την ανάκτηση των απωλειών όλα αυτά τα χρόνια και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Διεκδικούμε:

  • Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.
  • Κατάργηση των νόμων που απελευθερώνουν τα ωράρια, τις προσφορές και τις εκπτώσεις.
  • Θέσπιση αφορολόγητου ορίου για τους αυτοαπασχολούμενους – φορολογία στο 45% των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων.
  • Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία – πρόνοια

Γιάννενα, 23/11/2017
Το ΔΣ του Συλλόγου

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Σωματείο στεγνοκαθαριστών Ιωαννίνων | Ανακοίνωση σχετικά με το ΗΜΑ

Το Σωματείο στεγνοκαθαριστών Ιωαννίνων “Ο Πύρρος” μας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με το θέμα του ΗΜΑ.

Δημοσίευση 5/9/2017

Το Σωματείο στεγνοκαθαριστών Ιωαννίνων έχει πάρει θέση, μετά την γενική συνέλευση της Λάρισας, συνειδητά να αντιπαλέψει το νόμο για το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ). Η επιπόλαιη προσέγγιση του θέματος από ορισμένους δεν λύνει προβλήματα αλλά αντίθετα δημιουργεί καινούρια.

Ο κλάδος μας έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες και έχει επενδύσει σε προηγούμενης τεχνολογίας μηχανήματα για να ελαχιστοποιήσει τη δημιουργία τοξικών αποβλήτων. Αυτά τα τοξικά απόβλητα ή αλλιώς “λάσπη” συλλέγονται με τη βοήθεια των εμπόρων και πρέπει να προωθούνται στη χημική βιομηχανία για να γυρίσει ως διαλύτης πάλι στο καθαριστήριο.

Το Σωματείο στεγνοκαθαριστών Ιωαννίνων μπαίνει στον αγώνα να αποσυρθεί ο νόμος για το ΗΜΑ που θα εγκλωβίσει τους συναδέλφους σε μία πορεία συνεχών εκβιασμών. Φτάνει πια με τις απειλές των προστίμων και των παροτρύνσεων από ορισμένους κύκλους.

Ο Πρόεδρος Ρίζος Δημήτρης
και το ΔΣ του σωματείου Ιωαννίνων

Διαβάστε την ανακοίνωση και από εδώ