Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων»

Ο ΠΟΣΤΠΣΒΕ δημοσιεύει τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για το έργο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» με Κωδικό ΟΠΣ 5035159.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 4/7/2022

Μεταφορτώστε τις λεπτομέρειες του Διαγωνισμού στην Περίληψη της Διακήρυξης και στο Τεύχος της Διακήρυξης

Προκήρυξη για ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων Βαφείων και Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε) Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για το έργο με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών»» με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Συνολικός προϋπολογισμός: 94.574,74€.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ.

Παρακάτω παρατίθενται η Περίληψη της Διακήρυξης και η Διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό