Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων»

Ο ΠΟΣΤΠΣΒΕ δημοσιεύει τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για το έργο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» με Κωδικό ΟΠΣ 5035159.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 4/7/2022

Μεταφορτώστε τις λεπτομέρειες του Διαγωνισμού στην Περίληψη της Διακήρυξης και στο Τεύχος της Διακήρυξης