Η διοικητική μας δομή

Τα όργανα της Ομοσπονδίας

  • Η Γενική Συνέλευση, που την απαρτίζουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της και αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε σωματείου- μέλους, είναι ανάλογος με το συνολικό αριθμό των μελών του σωματείου που ψήφισαν για την εκλογή τους.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων, με μυστική ψηφοφορία για μια τριετία.
  • Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του ΔΣ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπούν την Ομοσπονδία ενώπιον τρίτων.
  • Η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο για μια τριετία και ελέγχει τα οικονομικά και τις διαδικασίες διαχείρισης της Ομοσπονδίας.
  • Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης και εφαρμογής της εκλογικής διαδικασίας.
  • Οι Εκπρόσωποί μας, στην συνομοσπονδία μας (ΓΣΕΒΕΕ).

ΓΣΕΒΕΕ : Η συνομοσπονδία μας

Γενική Συνομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος − ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπεί από το 1919 εργοδότες μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη μεταποίηση, στο εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών.

Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και αποτελεί έναν από τους κοινωνικούς εταίρους που λαμβάνουν μέρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Βασικοί στόχοι της ΓΣΕΒΕΕ είναι η υπεράσπιση, η προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση εκπροσώπησης μικρών επιχειρήσεων και παρουσιάζει μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα σε τοπικό αλλά και σε κλαδικό επίπεδο. Στη δύναμή της υπάγονται 59 τοπικές και 30 κλαδικές ομοσπονδίες, στις οποίες συμμετέχουν 1.100 σωματεία, με 140.000 περίπου εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα (επιχειρηματίες).

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί τον φορέα που αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργων (ΕΣΠΑ). Για το σκοπό αυτό έχει λάβει σειρά από πιστοποιητικά ποιότητας (TUV Hellas), διαπιστεύσεις διαχειριστικής επάρκειας (Υπουργείο Εργασίας) και ειδικά πιστοποιητικά (όπως ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης – ΕΟΠΠΕΠ)

Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων.

Παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ το 1995 ως εκπαιδευτική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανελλαδικής εμβέλειας, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των εργοδοτών και εργαζομένων των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διά βίου μάθηση, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, το οποίο διαθέτει σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, αποτελεί πιστοποιημένο (από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ) εκπαιδευτικό κέντρο.