Τακτική Γενική Συνέλευση στη ΓΣΕΒΕΕ

Ενημέρωση σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ που συνεδρίασε στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 :

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τις Ομοσπονδίες – Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ και τους νόμιμα εκλεγμένους αντιπροσώπους αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού μας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, της συνομοσπονδίας μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τις ημερομηνίες Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα), στην αίθουσα Αρμονία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εκλογή Προεδρείο – Συγκρότηση σε σώμα
 2. Εκλογή 5-μελούς εφορευτικής επιτροπής
 3. Οικονομικός απολογισμός περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016. Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων 1/1/2017 έως 30/9/2017. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2016
 4. Διοκητικός απολογισμός 2016 -2017
 5. Προγραμματισμός δράσης 2017 – 2018
 6. Ομιλίες Αντιπροσώπων
 7. Συμπεράσματα – Αποφάεις συνεδρίου
 8. Ψηφοφορία για Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό

Εκλογές στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
(Αρ. Πράξης Συγκρότησης ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ: 89144/11.8.2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα αντιστοίχως, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Οι ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα είναι από 09:00 έως 19:00.

Χώροι διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, θα είναι:

 1. Το κατάστημα του Επιμελητηρίου (Ακαδημίας 18 – Αθήνα)
 2. Η αίθουσα Τύπου του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου (Ο.Α.Κ.Α. – Είσοδος Ε΄ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ, επί της Λεωφ. Σπύρου Λούη)

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος του Επιμελητηρίου που θα εκλεγούν, είναι:

 1. Για το Τμήμα Βιοτεχνών 46
 2. Για το Τμήμα Υπηρεσιών 5,

σύμφωνα με γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και την υπ’ αριθμ. 95419/6.9.2017 Υπουργική Απόφαση.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο (άρθρ. 3γ παρ. 1 του Ν.2081/92, όπως ισχύει).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

 • Τα μέλη του Επιμελητηρίου (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που έχουν εγγραφεί σ’ αυτό μέχρι και 01-12-2016 (έχουν δηλ. συμπληρώσει 1 χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, άρθρ. 3γ παρ. 1 του Ν. 2081/92, όπως ισχύει), να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προκειμένου να είναι ταμειακώς ενήμερα, έως τις 23-10-2017 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.3 του άρθρ. 3 του Π.Δ. 52/2006, όπως ισχύει.
 • Οι ταμειακώς ενήμεροι: για νομικά πρόσωπα (εταιρείες), όσοι έχουν εξοφλήσει το τέλος τήρησης Μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016 και για φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) όσοι έχουν εξοφλήσει είτε το τέλος τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ, μέχρι και το έτος 2016 είτε έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο, μέχρι και το έτος 2016.)
 • Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. που έχουν πάνω από δυο εταίρους,
 • Οι ΕΠΕ και ΙΚΕ που έχουν πάνω από δυο εταίρους ή διαχειριστές,
 • Καθώς και όλες οι Α.Ε. και ΣΥΝΠΕ (συνεταιρισμοί), σύμφωνα με το άρθρο 3γ παρ.1(α-ι) του Ν. 2081/92, όπως ισχύει, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους (οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα), έως τις 24-11-2017, και ώρα 17:00 και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης, στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής του Β.Ε.Α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, να προσκομίσουν την αίτηση υποψηφιότητας – υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου, έως 02-11-2017, στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, από 08:00 έως 17:00, μέσω του επικεφαλής του συνδυασμού, ο οποίος την καταθέτει στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής. Στην αίτηση, επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου, ποσού πενήντα (50) € (πλέον χαρτοσήμου 1,20 €) και πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το Τμήμα του Επιμελητηρίου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση, το συνδυασμό με τον τίτλο του, στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων, στην Εκλογική Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια (άρθ. 3γ παρ.4 του Ν. 2081/92, όπως ισχύει).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.acsmi.gov.gr (ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΕΑ 2017).

Η Πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής, Χάρις Συμεωνίδου

Επιμέλεια Άρθρου : Σκλήρης Γιώργος